خدمات مرکز

تعداد بازدید:۲۲۰۳

1.خدمات پژوهشی: پیشنهاد یا انجام طرح­های پژوهشی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست­ها، برنامه‌­ها، طرح­ها و پروژه‌­ها در سطوح محلی، ملی و فرا ملی. 

2. خدمات آموزشی و مشاوره‌­ای: تدوین منابع و برنامه‌­های آموزشی تخصصی، ارائه آموزش­های تخصصی علمی، پژوهشی و اجرایی در حوزه­‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظیر: توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکت(به عنوان مفاهیمی که می­تواند با اجرای ارزیابی تاثیرات اجتماعی محقق گردد)، تسهیلگری اجتماعی، ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی سیاست­ها، برنامه‌­ها، طرح­ها و پروژه­‌های توسعه­‌ای و صنعتی.

3. خدمات اجرایی: پیاده سازی استانداردهای مرتبط با ارزیابی تاثیرات اجتماعی؛ ارزیابی و تهیه گزارشات پایداری سازمان‌ها و شرکت‌ها؛ برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی در موضوعات مرتبط؛  تهیه محتوا (ترجمه، تالیف) و انتشار منابع علمی و آموزشی (کتاب، نشریه تخصصی، ویژه‌نامه و...) و انعکاس نتایج حاصل از برنامه‌های اجرا شده در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست­ها، برنامه‌­ها، طرح­ها و پروژه­‌ها.