دوره ۱، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۲۲۹۳
ردیف عنوان دریافت فایل
1 ارزیابی تاثیرات اجتماعی. دوره1،  شماره 4. فایل کامل فصلنامه دریافت
2 معرفی فصلنامه دریافت
3 سخن سردبیر دریافت
4 ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پیاده راه امام زاده حسن کرج دریافت
5 ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پارکینگ های عمومی دریافت
6 ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مددسراهای شهر تهران دریافت
7 ارزیابی تا ثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی، گردشگری و تفریحی مرادآب دریافت
8 روش نشاسی ارتباطی. مشارکت در ارزیابی تاثیرات اجتماعی در پژوهش های روانشناختی دریافت
9 گفتگو با حسن بنیانیان. پیوست نگاری باید مسئله تعارض منافع را حل کند دریافت
10 خلاصه کتاب راهنمای عملی ارزیابی تاثیر اجتماعی دریافت
11 English Abstracts دریافت