دوره ۱، شماره۲، اردیبهشت ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۳۷۸۳

.ارزیابی تاثیرات اجتماعی. سال اول. شماره 2 ویژه نامه کرونا. اردیبهشت1399. فایل کامل فصلنامه

1. معرفی فصلنامه

2. سخن سردبیر

3. علت ها و پیامدهای همه گیری و عالم گیری ویروس کرونا - کووید 19 ... خلیل میرزایی

4. برساخت اجتماعی کرونا و سیاستهای مقابله با آن ... عادل عبدالهی و علی رحیمی

5. ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی ... غلامرضا اسکندریان

6. پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران ... حسین ایمانی جاجرمی

7. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویروس کرونا در زیست جهان های دینی ... سیدمحمود نجاتی حسینی

8. کرونا و دینداری ... محمدجواد چیت ساز

9. بررسی اثرات ویروس کرونا ـ کووید 19 ... حسین منتی

10. تاثیر پاندمی کرونا  کووید 19 بر پیش بینی رشد تولید ملی  ... سیدمحمد موسی مطلبی

11. پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه ... مهرزاد فراهتی

12. پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده ... ایرج قاسمی

13. اقدامات محلی در بحرانهای جهانی ... وحید حائری

14. English Abstracts