اعضای هیأت تحریریه

تعداد بازدید:۴۴۲۳

 

فصلنامه علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی (مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی)

 

 

مدیر مسئول: ایرج فیضی

سردبیر: هادی برغمدی

 

 

اعضای هیات تحریریه

محمد فاضلی   دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

حسین ایمانی جاجرمی   دکترای جامعه­ شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سلیمان پاک سرشت   دکترای جامعه شناسی؛  عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

فردین علیخواه   دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ایرج قاسمی   دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

 

ایرج فیضی   دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

محمدجواد چیت ساز   کارشناس ارشد جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

هادی برغمدی   دکترای جامعه شناسی؛ مدیر مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی