همکاری مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی با گروه علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه مطالعاتی شنبه شهر