برگزاری نخستین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی