اولین جلسه اعضای هیئت تحریریه فصلنامه علمی- تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی»