کارگاه و نشست تخصصی

تعداد بازدید:۲۲۷۹

نشست تخصصی کند و کاوی در ماهیت خیابان لاله‌زار و پیامدهای اجتماعی احیای آن

برگزاری نخستین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری دومین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری چهارمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری پنجمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری ششمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری هفتمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

نشست تخصصی ;مروری انتقادی بر طرح های ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران برگزار شد

برگزاری هشتمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری نخستین کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهر کرج توسط مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری دومین کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهر کرج توسط مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی (تیرماه ۱۳۹۹)