جهاد دانشگاهی

آخرین اخبار

ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۱

ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

ایجاد حلقه مطالعاتی با محور یت"ارزیابی تاثیرات اجتماعی" مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران قصد دارد حلقه ای مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی" را ایجاد نماید.

تجربه‌های مرکز

ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۱

ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

ایجاد حلقه مطالعاتی با محور یت"ارزیابی تاثیرات اجتماعی" مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران قصد دارد حلقه ای مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی" را ایجاد نماید.
خبر جدید برای دسته پیوند
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۲

خبر جدید برای دسته پیوند

خبر جدید برای دسته پیوند